Privacy

Deze privacyverklaring is van toepassing op iedere kandidaat-huurder of huurder van Woonhaven Antwerpen met maatschappelijke zetel te Jan Denucéstraat 23, 2020 Antwerpen en ondernemingsnummer BE 0403.795.657. 

Waarom hebben we een privacyverklaring?

Wij verwerken veel persoonsgegevens. We willen ervoor zorgen dat uw gegevens beschermd zijn en we ze alleen gebruiken waar nodig. Daarom respecteren wij de hoogste privacynormen, inclusief de privacywet General Data Protection Regulation (GDPR) of in het Nederlands de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die sinds 25 mei 2018 geldt. Deze privacyverklaring geldt voor alle informatie over u waarover wij beschikken. Deze informatie verzamelen wij bij andere overheidsinstellingen, bij u, via invulformulieren (eventueel via onze website) of tijdens een gesprek met onze medewerkers.

Belangrijk: contacteert u ons via een ander digitaal medium (zoals Facebook of Twitter), dan heeft de privacyverklaring van die websites voorrang op onze privacyverklaring bij tegenstrijdigheden.

Van waar verzamelen we informatie?

 • Bij uzelf.
 • Federale Overheidsdienst Financiën: gegevens rond belastbare inkomsten en eigendomsgegevens (Beraadslaging FO nr. 14/2009 van 1 oktober 2009 + Beraadslaging FO nr. 16/2012 van 28 juni 2012), gegevens over eigendommen en vennootschappen en eigendomshistoriek (Beraadslaging FO nr. 36/2016 van 27 oktober 2016 + Beraadslaging FO nr. 02/2018 van 11 januari 2018)
 • Rijksregister: rijksregisternummer, naam en voornamen, geboortedatum, geslacht, hoofdverblijfplaats en historiek, de plaats en datum van overlijden, de burgerlijke staat, samenstelling van het gezin, de nationaliteit en historiek, wettelijke samenwoning, het register waarin ingeschreven, informatie over handelingsbekwaamheid en bewindvoering (KB 22 mei 2001 + RR nr. 41/2007 van 12 december 2007 + RR nr. 60/2012 van 18 juli 2012 + Beraadslaging nr. 13/099 van 5 november 2013 + RR nr. 79/2013 van 11 december 2013 + RR nr. 02/2018 van 21 februari 2018)
 • Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid: gegevens rond leefloon (Beraadslaging nr. 15/053 van 1 september 2015), handicap (Beraadslaging nr. 14/088 van 7 oktober 2014), pensioenen (Beraadslaging nr. 16/090 van 4 oktober 2016) en werkloosheid (Beraadslaging nr. 17/085 van 3 oktober 2017)
 • Vlaamse Onthaalbureaus, de Huizen van het Nederlands:  persoonsgegevens van inburgeraars en van cursisten Nederlands als tweede taal (NT2) vanuit de Kruispuntbank Inburgering (KBI) (Beraadslaging VTC nr. 38/2017 van 25 oktober 2017)
 • VREG: woninggegevens over de energetische waarde van sociale woningen (Beraadslaging VTC nr. 02/2010 van 6 oktober 2010)
 • Kind & Gezin: gegevens rond handicap kinderen (Beraadslaging nr. 19/018 van 5 februari 2019)/
 • OCMW van de Stad Antwerpen en de Antwerpse sociale huisvestingsmaatschappijen De Ideale woning en ABC : persoonsgegevens rond bestaansmiddelen, binnen-en buitenlandse inkomsten en uitkeringen, gegevens rond verblijfsstatuut en gezinssamenstelling met het oog op bestrijding van fraude ( beraadslaging nr 18/077 van 5 juni 2018 van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en gezondheid)

Op basis van welke wetgeving verwerken we jouw gegevens?

Wanneer u kandidaat-huurder of huurder wenst te worden verwerken wij uw gegevens overeenkomstig volgende wettelijke bepalingen:

 • Decreet houdende de Vlaamse Wooncode (15/07/1997).
 • Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode (12/10/2007).
 • Ministerieel besluit houdende uitvoering van een aantal bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode (21/12/2007)
 • Ministerieel besluit houdende vaststelling van het modelformulier voor de verklaring, vermeld in artikel 27, vierde lid, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode (10/09/2009).
 • Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders (25/04/2007)
 • Ministerieel besluit met betrekking tot de werking van het digitaal prestatieregister gekoppeld aan de Prestatiedatabank (17/10/2011)
 • Besluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode (02/02/2012)
 • Besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een tegemoetkoming voor kandidaat-huurders

Aan welke organisatie geeft Woonhaven gegevens van (kandidaat-)huurders?

 • het Agentschap Wonen-Vlaanderen: gegevens in het kader van huurpremie en huursubsidie van kandidaat sociale-huurders (Beraadslaging VTC nr. 37/2011 van 14 december 2011 en Beraadslaging RR nr. 19/2012 van 14 maart 2012), persoonsgegevens van de aanvragers van premies, sociale ontleners en sociale (kandidaat-)huurders en leden van hun huishouden (Beraadslaging VTC nr. 9/2014 van 9 april 2014), persoonsgegevens van sociale huurders voor de controle op de naleving van de Sociale Wooncode en andere wetgeving van sociale verhuur (Beraadslaging VTC nr. 13/2013 van 8 mei 2013), adresgegevens van sociale woningen en gronden (Beraadslaging VTC nr. 26/2015 van 29 juli 2015)
 • de OCMW’s: persoonsgegevens van kandidaat sociale huurders voor het verkrijgen van een huurpremie (Beraadslaging VTC nr. 19/2015 van 20 mei 2015) en huursubsidie (Beraadslaging VTC nr. 29/2016 van 14 september 2016)
 • Vlabinvest: rijksregisternummer, naam en voornamen, geboortedatum, hoofdverblijfplaats en historiek, de burgerlijke staat, samenstelling van het gezin, het register waarin ingeschreven, de wettelijke samenwoning (Beraadslaging RR nr. 48/2013 van 19 juni 2013)
 • Huizen van het Nederlands (Atlas Antwerpen): gegevens rond inburgering en taalbereidheid (Beraadslaging VTC nr. 21/2012 van 26 september 2012 + Beraadslaging nr. 12/104 van 6 november 2012)
 • Stad Antwerpen: woninggegevens van Antwerpse sociale woningen (Beraadslaging VTC nr. 01/2010 van 17 februari 2010)
 • De sociale verhuurkantoren (SVK), persoonsgegevens van kandidaten en hun partner om een huursubisidie te krijgen. (beraadslaging VTC nr 8/2015 van 25 maart 2015).
 • OCMW van de Stad Antwerpen en de Antwerpse sociale huisvestingsmaatschappijen De Ideale woning en ABC : persoonsgegevens rond bestaansmiddelen, binnen-en buitenlandse inkomsten en uitkeringen, gegevens rond verblijfsstatuut en gezinssamenstelling met het oog op bestrijding van fraude ( beraadslaging nr 18/077 van 5 juni 2018 van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en gezondheid)
 • Adviesverlenende en/of onderzoeksinstanties gevestigd in België of in het buitenland waarmee Woonhaven Antwerpen samenwerkt ter controle van de basisvoorwaarden voor het toetreden tot en het bewonen van een sociale woning  ter bestrijding van fraude, oplichting of ander onrechtmatig gedrag : persoonsgegevens en rijksregisternummer in binnen-en buitenland, kadastrale en andere gegevens rond (onroerend) vermogen

Kan ik mijn informatie controleren en aanpassen?

Ja, natuurlijk. Dat moet je wel schriftelijk doen. 

Stuur dan een e-mail of een brief. In jouw brief of e-mail zeg je je naam, voornaam, adres, rijksregisternummer en je vraagt of je jouw informatie wilt bekijken.
Contacteer ons via privacy@woonhaven.be of stuur een brief naar Woonhaven Antwerpen, tav Juridische Dienst, Jan Denucéstraat 23,2020 Antwerpen.

Hoe lang houden we je gegevens bij?

Wij houden uw gegevens bij tot 10 jaar na afloop van uw huurcontract. We doen dit op grond van het Burgerlijk Wetboek.

Recht om vergeten te worden

U heeft het recht om uw gegevens te laten wissen. Wanneer u aan een van de onderstaande criteria voldoet, zullen we uw gegevens verwijderen. Uw e-mailadres en/ of telefoonnummer en/ of adres en/ of naam zal op een blacklist bewaard worden zodat ons systeem zal herkennen dat u niet langer wenst gecontacteerd te worden.


Wanneer kunnen wij uw gegevens verwijderen?

 • We verwerken uw gegevens niet meer voor het oorspronkelijk doel of hebben deze niet langer nodig.
 • U trekt uw toestemming voor verwerking in voor een verwerking die uitsluitend op toestemming was gebaseerd.
 • U hebt uw recht op bezwaar ingeroepen (zie 10.7).
 • Uw gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • Er is een wettelijke verplichting om de gegevens te verwijderen.
 • Uw gegevens zijn verzameld met betrekking tot het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij.

Indien er een specifieke situatie is waarbij deze verwijdering niet kan worden uitgevoerd, zullen we dit aan u melden. De redenen om niet aan uw verzoek te kunnen voldoen, zijn een van de volgende:

 • Voor naleving van een wettelijke verplichting of in functie van het algemeen belang.
 • Voor archivering, onderzoek of statistische doeleinden in overeenstemming met artikel 89 van de AVG.
 • Voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.
 • Om redenen van volksgezondheid.
 • Het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie prevaleert.

Meer informatie over privacy?

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35 
1000 Brussel 
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer
Havenlaan 88
1000 Brussel
www.vlaamsetoezichtcommissie.be
http://vtc.corve.be/machtigingen.php   

Een openbaar register inkijken waarin staat welke organisaties gegevens verzamelen:
Gevensbeschermingsautoriteit
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

wijzigingen in ons beleid

Deze privacyverklaring vervangt alle voorgaande versies en geldt vanaf 05/06/2019. We hebben het recht om deze verklaring op elk moment te wijzigen en/of bij te werken. Wij informeren u over elke wijziging die een impact heeft op uw situatie (niet over kleine wijzigingen).