Voorrang

We volgen altijd de chronologie van inschrijvingen. Dat wil zeggen dat als jij bent ingeschreven op plaats 100, eerst de 99 mensen voor jou een woning krijgen. Er zijn wel verschuivingen mogelijk. In verschillende situaties moeten we voorrang geven. Hieronder vind je alle voorrangsregels. Die zijn vastgelegd door de Vlaamse overheid en door de Stad Antwerpen. Bij nuttige links vind je meer informatie over de wetgeving, waar bijvoorbeeld al deze voorrangen in staan.

Ze staan in volgorde, met de belangrijkste bovenaan.

 • Wij hebben woningen gereserveerd voor senioren. Die verhuren we achtereenvolgens aan: kandidaat-huurders van 70 jaar oud of meer en kandidaat-huurders van 65 jaar of meer. Heb je deze leeftijd en woon je al bij Woonhaven? Dan krijg je extra voorrang.
 • Voor een paar specifiek aangepaste appartementen krijgen mensen met een fysieke beperking of een van zijn gezinsleden voorrang op voorwaarde dat de beschikbare woning en de daarop gerichte investeringen specifiek aangepast zijn aan de huisvesting van personen met die fysieke handicap of beperking. Dat zijn appartementen aangepast aan rolstoelgebruikers of op termijn aanpasbare woningen voor mensen met een blijvende invaliditeit van 50% aan de onderste ledematen of een beperkte stapfunctie al dan niet in combinatie met een rolstoel. Let op! Woon je bij ons in een speciaal aangepast appartement, maar heb je die aanpassingen niet meer nodig? Dan moet je verhuizen.
 • Persoon waarvan werd vastgesteld dat hij benadeeld werd: bij toewijzing van een woning aan een andere kandidaat-huurder of door een onterechte beslissing om de kandidaat-huurder te weigeren of wanneer er binnen de 30 dagen na ontvangst van de beoordeling van de toezichthouder geen nieuwe beslissing betekend werd. (Inspectie Toezicht, t.a.v. Toezichthouder Woonhaven Antwerpen, Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 22, 1000 Brussel).
 • Je woning werd onbewoonbaar verklaard en je verblijft in de transitopvang van de stad Antwerpen.
 • Je moet verhuizen omdat Woonhaven je huidige woning gaat renoveren.
 • Je woont bij Woonhaven en je gezinssituatie is veranderd. Belangrijk! Woon je te klein? Dan doen we je 2x een aanbod. Weiger je 2 keer? Dan verlies jij je voorrang bij een nieuwe aanvraag.
 • Kandidaat-huurders van wie de familieleden nog in het buitenland wonen en waarvan de gezinshereniging gemeld is bij inschrijving.
 • Je woont in:
  • een ruimte die niet geschikt is voor wonen volgens de Vlaamse Wooncode. Dit moet vastgesteld worden in een proces-verbaal van de wooninspecteur.
  • een woning die onbewoonbaar verklaard is volgens de nieuwe Gemeentewet. Je moet de woning verlaten.
  • een woning die onbewoonbaar of ongeschikt verklaard is volgens de Vlaamse Wooncode.
  • een woning die deel uitmaakt van een vastgesteld onteigingsplan.

   Je krijgt officieel bericht dat jouw woning onbewoonbaar of ongeschikt is verklaard of dat jouw woning gelegen is in een vastgesteld onteigeningsplan op datum dat jij daar jouw hoofdverblijfplaats had. Je moet je binnen de twee maanden als kandidaat-huurder inschrijven bij Woonhaven Antwerpen. Deze voorrang voor hetzelfde adres geldt maar 1 keer. Let op! Als jouw woning onbewoonbaar of ongeschikt verklaard wordt, heb je niet automatisch voorrang voor een sociale woning. Het moet expliciet in het attest vermeld staan dat je voorrang hebt voor het bekomen van een sociale woning. Breng het document mee en Woonhaven Antwerpen zal bekijken of je in aanmerking komt.

 • Je geeft OF krijgt mantelzorg. Deze voorrang is alleen van toepassing voor de postcode waarin de mantelgever of mantelontvanger woont. 
 • Personen die de voorbije 6 jaar minstens 4 jaar in Antwerpen gewoond hebben. Ze krijgen voorrang voor de woningen in Antwerpen.
 • Personen die de voorbije 6 jaar minstens 3 jaar Mortsel gewoond hebben. Zij krijgen voorrang voor de woningen in Mortsel.
 • Personen die de voorbije 5 jaar minstens 3 jaar in Edegem gewoond hebben. Zij krijgen voorrang voor de woningen in Edegem.

Daarnaast zijn er nog een paar speciale gevallen bij de voorrangsregels.

 • Ben je dakloos? Dan kan je voorrang krijgen. Je moet dan wel voldoen aan de voorwaarden bepaald in de overeenkomst voor de doorstroming naar en woonbegeleiding in sociale huisvesting. Als dat bij jou in orde is, dan moet jij je aanmelden bij het CAW. Jouw aanvraag wordt dan verder onderzocht.
 • De kandidaat-huurder is een ontvoogde of minderjarige persoon en wordt begeleid door een erkende dienst. De voorrang is geldig zolang de begeleiding actief is. De begin - en einddatum van de begeleidende instantie of voogdij moeten vermeld zijn op het attest.
 • Voor een paar specifieke appartementen krijgen huurders met een gestabiliseerde psychiatrische problematiek voorrang. Voorrang voor psychiatrische patiënten die worden begeleid door een erkende dienst (aanvragen via Beschut Wonen)
 • In zeer uitzonderlijke situaties kan een kandidaat-huurder voorrang krijgen omwille van omstandigheden van bijzondere sociale aard. Je kan een afspraak met een sociaal assistent vragen jouw situatie toe te lichten.